اطلاعیۀ شماره 10: فرمت ارائه پوستر
1397-11-24

اطلاعیه شمارۀ 10:

ضمن عرض تبریک به پژوهشگران محترمی که مقاله آن‌ها پذیرفته شده است به اطلاع می‌رساند؛ فرمت ارائه پوستر مقالات پذیرفته شده تعیین شده است. لطفاً مطابق با فرمت ارائه شده، پوسترهای خود را تهیه و در روز همایش به مسئول پذیرش برای نصب تحویل دهند.

فرمت ارائه پوستر

راهنمای تهیه پوستر