دبیر کمیته اجرایی:

جناب آقای علی‌الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش.

 

اعضاء کمیته اجرایی:

جناب آقای فرهاد فتحی‌نژاد، مشاور معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش؛

جناب آقای مهرداد خان‌ماکو، مدیر کل دفتر برنامه و بودجه؛

جناب آقای حجت شمامى، معاون دفتر برنامه و بودجه؛

جناب آقای دکتر صمد برزویان، عضو هیئت علمى دانشگاه علامه طباطبائى؛

جناب آقای دکتر على خورسندى، عضو هیئت علمى دانشگاه علامه طباطبائى.