اهداف برگزاری اولین همایش «اقتصاد آموزش: کیفیت تأمین و تخصیص منابع انسانی و مالی(چالش‌ها، مسائل و راهکارها)» بدین شرح است:

 

 

  • شناسایی و تحلیل چالش‌های مدیریت و برنامه‌ریزی منابع در آموزش و پرورش؛
  • آسیب‌شناسی سیاست‌ها و روش‌های تأمین و تخصیص منابع آموزش و پرورش؛
  • ارائه راهکارهای سیاستی و کاربردی برای مدیریت علمی‌فنی  منابع در آموزش و پرورش؛
  • تهیه و تدوین بسته‌های سیاستی و راهکارهای عملیاتی زیر نظام تأمین و تخصیص منابع مالی؛
  • ارائۀ راهکارهای عملیاتی تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر زیرنظام‌های مرتبط؛
  • سیستم‌های فنآوری و اطلاعاتی و نقش آن‌ها در مدیریت و کاهش هزینه‌های آموزش و پرورش؛
  • بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در مدارس، مناطق آموزشی و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و ستاد؛
  • شناسایی و معرفی استانداردهای جذب ، نگهداشت و ارتقاء منابع انسانی کارآمد در آموزش و پرورش.