محورهای همایش از این قرار است:


محور اول: نظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش


 • آسیب‌‌شناسی سیاست‌ها و روش‌های تأمین منابع مالی؛
 • اصل کفایت و تنوع‌بخشی منابع مالی؛
 • اصل عدالت و تخصیص منابع مالی؛
 • روش‌های توزیع، تخصیص و مصرف منابع مالی؛
 • مدیریت بهینه و اثربخش منابع مالی؛
 • مدل‌شناسی مطلوب بودجه‌ریزی در آموزش و پرورش.

 

 

محور دوم: مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش و پرورش


 • آسیب‌ شناسی قوانین و مقرارت تأمین و توزیع  منابع انسانی؛
 • مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی؛
 • نظام رتبه‌بندی و ارتقای سرمایه انسانی؛
 • بهسازی و توانمندسازی منابع انسانی؛ 
 •  برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه انسانی در آموزش و پرورش؛
 • سرمایه انسانی آموزش و پرورش در برنامۀ ششم توسعه بر اساس الگوی توازن منطقه‌ای.