1- آیا ارسال چکیدۀ مقالات مستلزم پرداخت هزینه است؟
2- آیا ارسال مقاله از طریق فکس، آدرس پستی و آدرس الکترونیکی امکان‌پذیر است؟
3- اصل مقاله‌‌ باید در چه فرمتی در سامانه بارگذاری شوند؟

1- آیا ارسال چکیدۀ مقالات مستلزم پرداخت هزینه است؟ up

خیر، در مرحله اول ارسال مقالات (چکیده مقالات) هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

2- آیا ارسال مقاله از طریق فکس، آدرس پستی و آدرس الکترونیکی امکان‌پذیر است؟ up

خیر، بدیهی است مقاله ارسالی از این طریق در فرآیند داوری قرار نخواهد گرفت.  لازم است مقاله خود را در سامانه بارگذاری نمایید.

3- اصل مقاله‌‌ باید در چه فرمتی در سامانه بارگذاری شوند؟ up

ضروری است نسخۀ فایل WORD وPDF  مقاله در سامانه بارگذاری شود. از ارسال فایل PDF  بدون ارسال فایل WORDخودداری نمایید.