1- آیا ارسال چکیدۀ مقالات مستلزم پرداخت هزینه است؟

1- آیا ارسال چکیدۀ مقالات مستلزم پرداخت هزینه است؟ up

خیر، در مرحله اول ارسال مقالات (چکیده مقالات) هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.