حامیان اولین همایش ملی «اقتصاد آموزش‌و‌پرورش: مدیریت منابع انسانی و مالی (چالش‌ها، مسائل و راهکارها):