نتایج داوری مقالات دریافتی به دبیرخانه همایش اعلام شد
1397-11-24
نتایج داوری مقالات دریافتی به دبیرخانه همایش اعلام شد

اطلاعیه شمارۀ 9:

ضمن سپاسگزاری از کلیۀ پژوهشگرانی که نسبت به ارسال مقاله به دبیرخانه همایش ملی «اقتصاد آموزش و پرورش» اقدام کرده‌اند به آگاهی می‌رساند فرآیند داوری مقالات دریافتی به پایان رسیده است و نتایج آن در سایت همایش در دسترس است.

دبیرخانه همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش