سلسله جلسات کمیته‌های برگزاری همایش تشکیل شد
1397-11-23
سلسله جلسات کمیته‌های برگزاری همایش تشکیل شد
این جلسه از سلسله جلسات کمیته‌های برگزاری همایش، سه شنبه 23بهمن1397 تشکیل شد. جلسۀ کمیته‌های برگزاری با حضور دبیر علمی همایش دکتر عباس عباس‌پور و اعضای کمیته‌های برگزاری همایش برگزار شد.
در این جلسه شرح وظایف کمیته‌ها بررسی شد.
گفتنی است جلسۀ گذشته کمیته‌های برگزاری همایش، 21بهمن1397 در دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شده بود.