اطلاعیه دربارۀ وضعیت چکیدۀ مقاله تکمیل نشده
1397-10-24
اطلاعیه دربارۀ وضعیت چکیدۀ مقاله تکمیل نشده

 

 

اطلاعیه شمارۀ 6:


پژوهشگرانی که در قسمت وضعیت چکیدۀ مقاله ارسالی خود در سامانه، وضعیت تکمیل نشده درج شده است و پاسخی برای نتیجه داوری چکیدۀ مقاله دریافت نکرده‌اند؛  لطفاً در اسرع وقت به دبیرخانه همایش اطلاع دهند.