سخن روز: «هیچ جامعۀ تحصیلکرده‌ای فقیر نیست و هیچ جامعۀ بیسوادی ثروتمند نیست؛ شاید فقر و بیسوادی بالاترین روابط علی را داشته باشند» (گالبرایت)
1397-10-01